تازه های کتابخانه

دانشنامه ادب فارسی

 • نویسنده: انوشه، حسن - 1324 ویراستار,؛به سرپرستی حسن انوشه
 • ناشر: موسسه فرهنگی وانتشاراتی دانشنامه 0+وزارت فرهنگ وارشاداسلامی معاونت امورفرهنگی
 • سال نشر: 1375
 • موضوع: ; ادبیات فارسی - دایره المعارفها ادبیات فارسی - آسیای مرکزی

فرهنگ و تمدن اسلامی

 • نویسنده: بارتولد واسیلی ولادیمیرووی 1930 - 1869م؛مولف واسیلی ولادیمیر بارتلد; مترجم عباس به نژاد; ویراسته مرتضی اسعدی
 • ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر شرکت چاپ و نشر بین الملل
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; تمدن اسلامی ایران -- تمدن

فرهنگ جدید عربی - فارسی

 • نویسنده: مولف فواد‌افرام البستانی؛؛ مترجم محمد بندرریگی.
 • ناشر: اسلامی
 • سال نشر: ‏‫‏1389‬
 • مترجم: مترجم: ب‍ن‍در ری‍گ‍ی‌
 • موضوع: ; زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی

دیوان رفیع الدین لنبانی

 • نویسنده: رفیع لنبانی عبدالعزیزبن مسعود قرن ق 6؛تخقیق و تصحیح محمد هویدا
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; شعر فارسی -- قرن ق 6 رفیع لنبانی عبدالعزیزبن مسعود قرن 6ق - سرگذشتنامه

داستانی از زندگی بر اساس زندگی افضل الدین بدیل بن علی بخار خاقانی شروانی

 • نویسنده: امیر قاسم خانی سهیلا 1342؛سهیلا امیر قاسم خانی
 • ناشر: توسعه کتابخانه های ایران
 • سال نشر: 1377
 • موضوع: ; خاقانی بدیل بن علی -سرگذشتنامه شعر فارسی قرن 6

دیوان خاقانی شروانی

 • نویسنده: خاقانی بدیل بن علی 595 - 520ق؛بدیل بن علی خاقانی
 • ناشر: ارسطو
 • سال نشر: 1362
 • موضوع: ; شعر فارسی -- قرن 6

شرح قصیده ترسائیه خاقانی

 • نویسنده: خاقانی بدیل بن علی 595 - 520ق .؛به قلم ولادیمیر مینورسکی ; ترجمه و تعلیقات از عبدالحسین زرین کوب
 • ناشر: سروش
 • سال نشر: 1348
 • موضوع: ; شعر فارسی - قرن 6ق

گزیده اشعار منوچهری دامغانی

 • نویسنده: منوچهری احمد بن قوص 432 - ق .؛انتخاب و توضیح احمدعلی امامی افشار
 • ناشر: چاپ و نشر بنیاد
 • سال نشر: 1366
 • موضوع: ; شعر فارسی -- قرن 5ق

داستان شیرین عبارت سبزپری و زردپری و سرخ پری

 • نویسنده: ژنده پیل احمدبن ابوالحسن 536 - 441ق؛تالیف احمد جامی
 • ناشر: بی نا
 • سال نشر: بی تا
 • موضوع: ; منظومه های عرفانی -- قرن 6ق عرفان -- متون قدیمی تا قرن 14

شرح برترکیب بند جمال الدین محمد بن عبدالرزاق در ستایش پیامبر

 • نویسنده: دامادی سید محمد؛تالیف سید محمد دامادی
 • ناشر: دانشگاه تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; جمال الدین اصفهانی محمد بن عبد الرزاق-نقد و تفسیر